Slikarska razstava: KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO KLINIČNEGA CENTRA IN MEDICINSKE FAKULTETE DR . LOJZ KRAIGHER LIKOVNA SKUPINA USTVARJALCI UPODABLJAJOČIH UMETNOSTI »GLEJ STVARNICA VSE TI PONUDI« V POČASTITEV VALENTINA VODNIKA

 

KU LTURNO  UME TNIŠK O DRUŠT VO KLINIČNEGA  CENTR A IN  MEDICINSKE  FAKU LTE TE  DR .  L OJZ KR AIGHER

LIK OVNA  SKUPINA

UST V AR JAL CI  UPOD ABL JA JOČIH  UME TNOSTI

 

 

 

VABI NA OGLED RAZST VE LIKOVNIH  DEL

 

 

»GLEJ STVARNICA VSE TI PONUDI«

V POČ ASTITE V VALENTINA V ODNIK A

od 22. 02. do 26. 05. 2019

 

 

V CENTER ZA IZVEN-BOLNIŠNIČNO PSIHIATRIJO

UKC POLIKLINIKA,  NJEGOŠEVA 4, LJUBLJANA (CIP)

 

 

Skupino   USTVARJALCI UPODABLJAJOČIH  UMETNOSTI  sestavljamo   slikarji, keramiki, kiparji, fotografi in drugi vizualni ustvarjalci, ki se izražamo na različne umetniške načine.

Naše osnovno poslanstvo je razstavljanje v zdravstvenih zavodih za bolnike in zaposlene. Razstavljamo tudi drugje po Sloveniji in v zamejstvu in s tem širimo ljubiteljsko kulturo med širšo javnost. Člani naše skupine so za Vodnikovo  leto pripravili široko paleto različnih avtorskih likovnih del, ki nagovarjajo gledalca v smislu vsebine Vodnikove pesmi Dramilo.

Razstavljamo: Alenka Klemenčič, Biserka Komac, Barba Štembergar Zupan, Vida Soklič, Jano Milkovič, Klaudija Košenina, Erika Železnik, Tone Kavčič, Franc Rant, Branka Simeunović, Peter Novak in Niko Zupan

Stik e-pošta: zeleznik.erika@gmail.com

Razstavo so omogočili:

UKC LJUBLJANA, JSKD OI LJUBLJANA, MESTNaA OBČINA LJUBLJANA

 

 

 

 

 

 

OBMOČNA IZPOSTAVA L JUBL JANA                                          17. 26. maj 2019

 

 

 

 

Mestna občina

Ljubljana