Slikarska razstava KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO KLINIČNEGA CENTRA IN MEDICINSKE FAKULTETE USTVARJALCI UPODABLJAJOČIH UMETNOSTI “TRI ŽELJE: ZA MIR – ZA ZDRAVJE- ZA SREČO” V GALERIJI DIABETOLOŠKEGA ODDELKA BOLNIŠNICE VRAZOV TRG 1, LJUBLJANA od 13. 05. do 20. 06. 2019

 

KU LTURNO UME TNIŠK O DRUŠT VO KLINIČNEGA CENTR A IN  MEDICINSKE  FAKU LTE TE  UST VAR JALCI UPODABL JA JOČIH UME TNOSTI

 

VABILO NA OGLED RAZSTAVE LIKOVNIH DEL

TRI ŽELJE: ZA MIR-  ZA ZDRAVJE –  ZA SREČO

 

 

V  GALERIJI  DIABE T OL OŠKEGA  ODDELK A BOLNIŠNICE  VR AZ OV TR G  1, L JUBL JANA od 13. 05. do 20. 06. 2019

Skupino  »Ustvarjalci upodabljajočih umetnosti« sestavljamo  likovniki,   ki ustvarjamo na različne umetniške načine. Med nami so keramiki, kiparji, fotografi, slikarji in grafiki.

Naše osnovno poslanstvo je razstavljanje za bolnike in zdravstveno osebje po bolnišnicah in ostalih zdravstvenih ustanovah. S prirejanjem skupinskih razstav skušamo polepšati bivanje pacientom in zdravstvenim delavcem v njihovem delovnem okolju. Razstavljamo   tudi drugje po Sloveniji in v zamejstvu v želji širjenja ljubiteljske kulture med širšo javnost.

Razstavljamo:

Biserka Komac, Erika Železnik, Jano Milkovič, Urška Bolkovac, Alenka Klemenčič, Klaudija Košenina, Barba Štembergar  Zupan, Andreja Peklaj, Niko Zupan, Vida Soklič, Tone Kavčič in Metod Prašnikar

Stik e-pošta: zeleznik.erika@gmail.com /040 881 705

Razstavo so omogočili: ustanovitelj UKC Ljubljana, JSKD OI Ljubljana, Diabetološki oddelek bolnišnice Vrazov trg 1, Ljubljana