SpectActing Our Practice – #1 What community do we expect to build through TO?

Barbara Polajnar (KUD Transformator, Slovenija) in Joschka Köck (TdU Wien, Avstrija) sta že dlje časa izvjalca gledališča zatiranih in prijatelja, v tem pogovoru bosta razmišljala o ključnih izzivih svoje prakse in skupnosti GZ na splošno. Prvo tovrstno srečanje bo obravnavalo vprašanje: Kakšna skupnost pričakujemo da se zgradi z našo GZ prakso?
Pojavljajo se različna nasprotja z etiko GZ: evropsko GZ se osredotoča na osebno, namesto na družbeno preobrazbo, zakoreninjeno je v srednjih slojih namesto v delavskih in zatiranih, izguba skupne politike znotraj GZ in osredotočenost na gibanje. Vsi ti izzivi so seveda povezani. Naša lastna praksa bo predmet naše kritike gledališča zatiranih.
Na koncu našega pogovora se bomo vrnili k vprašanju, kakšno skupnost ali gibanje bi želeli graditi s svojo prakso.
Vabimo prijatelje in izvajalce GZ, da se pridružijo našemu pogovoru in podajo svoje mnenje. Pogovor bo posnet in sestavljen v podcast.
Prijave zbiramo na transformator.toslo@gmail.com do 27. maja do 20.00. Število udeležencev je omejeno na 20. Kdor prej pride prej melje!
Barbara Polajnar (KUD Transformator, Slovenia) and Joschka Köck (TdU Wien, Austria) are both longtime TO practitioners and friends who reflect on key challenges of their practice and the TO community in general in this podcast. The first issue will deal with the question: What community do we expect to be built through our practice?
Within that, different contradictions with TO ethics are raised: European TO‘s focus on personal instead of societal transformation, its rootedness in the middle classes instead of working classes and Oppressed, the loss of a common politics within TO and a movement focus. All these challenges are linked, of course. Our own practice will be made subject of our critique of TO.
In the end of our talk we will come back to the question which community or movement we would like and desire to build with our practice.
We invite up to 20 more friends and TO practitioners to join ourconversation and contribute their views. The zoom meeting will be recorded and made into a comprised podcast that will be published for the TO community and beyond. Participants should agree to their voice being recorded for that purpose
Register at transformator.toslo@gmail.com until 27th May 20:00 Central European Time (CET), first come first serve!